Részvételi- és játékszabályzat

1.       A jelen Részvételi- és Játékszabályzat értelmezésében:

1.1.          „Nyereményjáték” alatt a www.facebook.com/skilltradebudapest oldalon meghirdetésre és lebonyolításra kerülő "Alumínium serpenyő" elnevezésű nyereményjáték értendő;

1.2.          „Szervező” alatt a Nyereményjátékot szervező, lebonyolító "SKILL-TRADE" Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1141 Budapest, Vezér u. 83., Cg.: 01-09-074068, adószám: 10491582-2-42, statisztikai számjel: 10491582-4690-113-01) értendő;

1.3.          „Játékos” alatt a Nyereményjátékban részt vevő, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, Magyarországon állandó lakcímmel és a Nyereményjáték teljes időtartama alatt aktív – saját és valós névre szóló – Facebook regisztrációval rendelkező, magyar nyelvet beszélő devizabelföldi internet-felhasználó értendő, aki nem a Szervező tisztségviselője, alkalmazottja és azok hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont);

1.4.          „Pályázat” alatt a Nyereményjátékban a Facebook oldalán feltett kérdésre a Játékos által komment formájában szabályszerűen beérkezett, a kérdésre adott valós és helyes válasz értendő;

1.5.          „Nyertes(ek)” alatt az a Játékos(ok) értendő(k), aki(k) a Nyereményjátékban a Nyereményjáték időtartama alatt pontos Pályázatot küldött(tek) be, majd a sorsoláson kiválasztásra került(ek), ezáltal nyereményben részesül(nek);

1.6.          „Nyereményjáték Időtartama” alatt a 2018. május 3. napjának 11:00 időpontjától 2018. május 20. napjának 23:59 időpontjáig tartó időszak értendő. A Nyereményjátékban a fenti időtartamon kívül érkező Pályázat érvénytelennek tekintendő, a sorsoláson nem vesz részt;

1.7.          „Sorsolás” alatt a véletlenszerűség elvét követő számítógépes sorsolóprogram segítségével nyilvánosan lefolytatott azon művelet értendő, amelynek keretében a pontos Pályázatot beküldő Játékosok között a Nyertes(ek) (a jelen Részvételi- és Játékszabályzat szerinti esetben a „tartalék-nyertes(ek)”) és a kapcsolódó Nyeremény(ek) kiválasztása megtörténik;

1.8.          „Nyeremény” alatt a Nyereményjáték posztjának képén látható, csekély értékű tárgy(ak) értendő(k), amely(ek) a pontos Pályázatot beküldő Játékos(ok) között Sorsolás útján kerül(nek) kisorsolásra. A Nyeremény vonatkozásában Szervező a változtatás jogát fenntartja.

2.       A Nyereményjáték a Facebook szponzorálása, ajánlása, szervezése és együttműködése nélkül kerül megszervezésre és lebonyolításra, ezáltal a Pályázat keretében és részeként megadásra kerülő adatok a Szervezőhöz kerülnek.

3.       A Nyereményjátékban való részvétel külön – a Szervező Facebook-oldalán történő – regisztrációt nem igényel, ezáltal a Szervező által adatkezelésre sem kerül sor. A Játékosokra vonatkozó, a Pályázat beküldésével a Szervező által ismertté váló adatok a Játékos bármely Facebook-felhasználó számára elérhető adatait tartalmazza, azok a Szervező által kizárólag a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak szerint, azaz a Nyertes(ek) megállapítása, a Sorsolás és a Nyeremény átadása érdekében kerülnek felhasználásra.

4.       A Játékos Nyereményjátékban való részvétele önkéntes. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével, azaz a Pályázat beküldésével egyben a jelen Részvételi- és Játékszabályzatot is kifejezetten és magára nézve kötelezőnek elfogadja.

5.       A nyerési esély növelése érdekében a Nyereményjáték Időtartama alatt 1 Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be, azonban a Nyereményjáték során 1 Játékos csak 1 Nyereményt nyerhet.

6.       A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, internetes vagy wi-fi csatlakozás, szolgáltatási szünetelés vagy felfüggesztés, esetleg számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében, illetve bármely egyéb okból elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben bekövetkezett sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

7.       A jelen Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásával, azaz a Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja minden olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati hibák. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékosnak a Játékban való részvétele bármely tőle független okból kifolyólag meghiúsul.

8.       A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként; kizárólagosan a Szervező a Nyereményjáték Időtartama alatt beérkezett, a Játékos személyi körének és fogalmi feltételeinek megfelelő résztvevőtől származó és beérkezett szabályszerű és helyes Pályázatok vesznek részt a Sorsoláson.

9.       A Játékosok között a Sorsolás lebonyolítására a Nyereményjáték Időtartamának lejártát követő második munkanap 11 órakor kerül sor.

10.    A Szervező a Nyeremény átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból az a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

11.    A Nyereményjáték Időtartama alatt a pontos Pályázatot beküldő Játékosok között a Nyereményjáték befejezését követő Sorsoláson 1 Játékos részesül Nyereményben. A Nyertes(ek) nevét a Szervező a Sorsolást követően haladéktalanul a Nyereményjátékot hirdető poszt alatt kommentben közzéteszi.

12.    A Szervező a Nyertes(eke)t privát Facebook üzenetben is haladéktalanul értesíti, egyben kéri az értesítés és a Nyeremény elfogadásának visszaigazolását. Amennyiben a kisorsolt Nyertes(ek) vagy azok egy része 8 (nyolc) napon belül nem jelez vissza a Szervező írásbeli értesítése után, a Szervező a visszaigazolást elmulasztó Nyertes helyett „tartalék-nyertes” kiválasztására kerül sor, akinek a kiértesítésével a jelen pont szerinti eljárás ismételten lefolytatásra kerül. A jelen eljárás ismétlődésére mindaddig sort kell keríteni, ameddig a Játékosok között Nyertes kisorsolására lehetőség van és a Nyeremény átadására még nem került sor.

13.    A Szervező a Nyeremény(eke)t – az előző pontban foglalt eljárás lebonyolítását követően – 8 (nyolc) napon belül a Nyertes(ek)nek eljuttatja.

14.    A Nyeremény készpénzre vagy más tárgyra, esetleg szolgáltatásra nem váltható át.

15.    Amennyiben a Nyereményhez esetlegesen személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség kapcsolódna, úgy azt a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és az esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli.

16.    A Nyereményjáték nyelve a magyar nyelv.

17.    A jelen Részvételi és Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény irányadó.